Komisje Problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej

 Komisje Problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
przewodniczący: Arkadiusz PYSZKO

Do zadań Komisji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej należy w szczególności:

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS;
współpraca, w tym również prowadzenie negocjacji z pracodawcami oraz płatnikiem;
kreowanie polityki zdrowotnej w zakresie AOS na obszarze działania WMIL w Olsztynie;
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących AOS;
udział w planowaniu i organizacji szkoleń.

Komisja Emerytów
przewodniczący: Antoni CELMER

Do zadań Komisji Emerytów należy w szczególności:

bieżące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów;
organizacja spotkań, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w imprezach integracyjnych.

Komisja Etyki
przewodniczący: Maria DZIEJOWSKA

Do zadań Komisji Etyki należy w szczególności:

dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz - media, lekarz - przemysł farmaceutyczny;
podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa.

Komisja Kształcenia
przewodniczący: Piotr SIWIK

Do zadań Komisji Kształcenia należy w szczególności:

współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
udział w organizowaniu szkoleń, konferencji, zjazdów, organizowanych przez Warmińsko-Mazursko Izbę Lekarską w Olsztynie;
przygotowywanie projektów uchwał, opinii i stanowisk ORL w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych - staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
współpraca z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacja stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
stworzenie forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
opiniowanie wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
prowadzenie sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.

Komisja Kultury i Sportu
przewodniczący: Anna CHLEBOWSKA-KULIK

Do zadań Komisji Kultury i Sportu należy w szczególności:

integracja środowiska lekarskiego na różnych poziomach podziałów:
wiekowym,
zawodowym - specjalistyka vs lekarze rodzinni, współpraca interdyscyplinarna specjalistów itd.,
instytucjonalnym - szpitale a Uniwersytet,
naukowym - współpraca między pracownikami naukowymi na różnych szczeblach rozwoju naukowego i w różnych obszarach medycyny.
integrowanie środowiska lekarskiego poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej lekarzy;
promowanie dorobku artystycznego i sportowego lekarzy Warmii i Mazur na niwie ogólnopolskiej;
organizacja imprez o charakterze charytatywnym oraz akcji społecznych, promujących zdrowy tryb życia i zachowania prozdrowotne, mających na celu motywowanie lekarzy do działalności społecznej na rzecz swoich pacjentów;
popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji społecznej poprzez sport i zabawę, promocji i reklamy działalności lekarskiej, sprzyjającej poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.

Komisja Legislacyjna
przewodniczący: Jarosław PARFIANOWICZ

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.
konsultowanie materiałów legislacyjnych z konsultantami wojewódzkimi i ekspertami;

Komisja Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
przewodniczący: Mirona FLISIKOWSKA-WILCZEK

Do zadań Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

reprezentowanie interesów lekarzy POZ wobec podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też samorządów terytorialnych, władz państwowych, samorządów zawodowych itp.)
dbałość o dobre warunki pracy lekarzy POZ w tym należytą jakość udzielanych świadczeń,
organizowanie szkoleń lekarzy POZ,
opiniowanie aktów prawnych i wnoszenie o zmiany obowiązującego prawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
reprezentowanie interesów lekarzy POZ w negocjacjach z płatnikiem Interweniowanie w sprawach spornych pomiędzy lekarzami a płatnikiem,
ścisła współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy lekarzy POZ (szczególnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumieniem Zielonogórskim),

Komisja Młodych Lekarzy
przewodniczący: Łukasz JAŚKIEWICZ

Do zadań Komisji Młodych Lekarzy należy w szczególności:

reprezentowanie młodych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej;
udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących spraw młodych lekarzy, wskazywanie problemów występujących u progu kariery zawodowej lekarzy oraz sugerowanie i opiniowanie sposobów ich rozwiązania;
organizowanie cyklicznych spotkań Komisji, których celem jest umacnianie więzi między młodymi lekarzami oraz rozwijanie współpracy ze starszymi kolegami;
edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
organizacja szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie oferuje swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych;
podejmowanie wspólnych działań z organizacjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich;
opracowywanie i przedstawianie ORL projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny;
logo ifmsa-poland oddzia olsztyn

Komisja Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
przewodniczący: Katarzyna MIŚKÓW

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza,
przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zamierzającym wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty
prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich;
prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji z zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, posiadanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz o postawie etycznej lekarza i o braku informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w archiwum ewidencji, albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej pieczę nad:
a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem
b) zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze,
c) wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacja
d) prowadzeniem zbioru akt osobowych lekarzy oraz archiwum akt osobowych;

prowadzi postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków w związku z przeniesieniem na nasz teren izby;
współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych okręgowych izb;
prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach określonych w Uchwale NRL;
współpraca z systemem wymiany informacji IMI krajów Unii Europejskiej, w szczególności z modułem - PQ Alerts-Doctors ? Lekarze ? szybkiego ostrzegania, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (stały lub czasowy) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu;
zadania związane z Systemem Monitorowania Kształcenia, absolwentów uczelni medycznych, lekarzy przystępujących do LEK i LDEK oraz lekarzy specjalizujących się;
prowadzenie postępowania w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom z praktyk zawodowych lekarzy po śmierci lekarza;
realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz funkcjonowania praktyk zawodowych;

Komisja Socjalna
przewodniczący: Urszuka KACZMAREK - MIELĘCKA

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

rozpoznawanie potrzeb socjalnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zbieranie informacji napływających ze środowiska lekarskiego na temat trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia;
udzielanie wielokierunkowej pomocy w potwierdzonych przypadkach lekarzy pozostających bez pracy, przewlekle chorych, lekarzy emerytów i rencistów (zwłaszcza samotnych);
realizowanie zadań Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Olsztynie w zakresie prowadzenia działalności samopomocowej i udzielania pomocy materialnej w innych formach członkom Izby i ich rodzinom;

Komisja Stomatologiczna
przewodniczący: Anna ANDRZEJKOWICZ-FORTUNA

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
współpraca z towarzystwami naukowymi;
wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.

Komisja Ubezpieczeń Lekarzy
przewodniczący: Artur GOŁĘBIOWSKI

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.

Komisja Współpracy z Zagranicą
przewodniczący: Edyta PULIŃSKA

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.

Komisja Bioetyczna
przewodniczący: Tomasz STOMPÓR

Do zadań Komisji Bioetycznej należy:

wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie realizacji eksperymentów medycznych,
przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o ateriałach uzupełniających (jeśli te materiały wymagały przygotowania opinii),
przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.


Opublikował: Przemysław Kalisz
Publikacja dnia: 01.06.2020
Podpisał: Przemysław Kalisz
Dokument z dnia: 01.06.2020
Dokument oglądany razy: 279
2.06.2023 // www.wmil.home.pl/bip